Rawi Barzanji dan Biografi Pengarangnya

Kitab: Maulid Barzanji (المولد البرزنجي) Karya: Syaikh Zainal 'Abidin Ja'far bin Hasan bin 'Abdul Karim al-Husaini asy-Syahro...

Kitab: Maulid Barzanji (المولد البرزنجي)
Karya: Syaikh Zainal 'Abidin Ja'far bin Hasan bin 'Abdul Karim al-Husaini asy-Syahrozuri (al-Barzanji) rohimahulloh

Deskripsi:
Kitab yang sering dibaca pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shollallohu 'Alaihi Wasallam ini berisi sanjungan, puji-pujian dan sejarah Baginda Rasululloh Muhammad Shollallohu 'Alaihi Wasallam. Di samping kitab al-Barzanji, kitab ini juga memuat beberapa kitab penting lainnya.
Aplikasi ini adalah pecahan dari aplikasi rawi android, berisikan hanya rawi barzanji saja dan audio yang tersedia di server. dibuat karena keterbatasan memori jamaah pada beberapa smartphone.

Download Kitab Barzanji dengan Arti (Free APK Android)

 

Biografi Pengarang : 
sumber : http://alhabaib.blogspot.co.id/

As-Sayyid Ja’far bin Sayyid Hasan bin Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Rasul al-Barzanji adalah seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad Saw. dari keluarga Saadah al-Barzanji yang masyhur berasal dari Barzanj di Iraq. Beliau dilahirkan di Kota Madinah al-Munawwarah pada tahun 1126 H.
Leluhur Sayyid Ja'far semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan `amal, keutamaan dan kesholehan. Prof. Dr. al-Muhaddits al-‘Alim al-‘Allamah as-Sayyid Muhammad bin ‘Alwi bin ‘Abbas al-Maliki dalam Haul Ihtifaal bi Dzikra al-Maulid an-Nabawiy asy-Syarif menulis pada halaman 99:
Al-‘Allaamah al-Muhaddits al-Musnid as-Sayyid Ja’far bin Hasan bin Abdul Karim al-Barzanji adalah Mufti Syafi’iyyah di Kota Madinah al-Munawwarah. Terjadi perselisihan tentang tahun kewafatannya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Sayyid Ja’far meninggal pada tahun 1177 H.
Al-Imam az-Zubaidi dalam al-Mu'jam al-Mukhtash menuliskan bahwa beliau wafat tahun 1184 H, dimana Imam az-Zubaidi pernah berjumpa dengan beliau dan menghadiri majlis pengajiannya di Masjid Nabawi yang mulia.
Beliau adalah pengarang kitab maulid yang masyhur dan terkenal dengan nama Maulid al-Barzanji. Sebagian ulama mengatakan bahwa nama karangannya tersebut adalah ‘Iqd al-Jauhar fi Maulid an-Nabiyyi al-Azhar. Maulid karangan beliau ini adalah diantara kitab maulid yang paling populer dan paling luas tersebar ke pelosok negeri 'Arab dan Islam, baik di Timur maupun di Barat. Bahkan banyak dari mereka yang menghafalnya.
Kandungannya merupakan khulashah (ringkasan) Sirah Nabawiyyah yang meliputi kisah kelahiran Rasulullah Saw., diutusnya beliu Saw. sebagai Rasul, hijrah, akhlak, peperangan hingga kewafatan beliau Rasulullah Saw.
Kitab Maulid al-Barzanji ini telah disyarahi oleh al-‘Allamah al-Faqih asy-Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan panggilan Ba’ilisy dengan kitab syarah yang dinamakan al-Qaul al-Munji 'ala Maulid al-Barzanji yang telah berulang kali dicetak di Mesir. (Beliau Syekh Ba`ilisy adalah seorang ulama besar jebolan al-Azhar asy-Syarif, bermazhab Maliki lagi Asy`ari dan menjalankan Thoriqah asy-Syadziliyyah. Beliau lahir pada tahun 1217 H/1802 M dan wafat pada tahun 1299 H/1882 M. Karyanya antara lain adalah; Hidayat al-Murid li 'Aqidat Ahl at-Tauhid, Syarh al-'Aqa’id al-Kubra li as-Sanusi, Hasyiyah 'ala Syarhi ash-Shoghir li ad-Dardir, Minhu al-Jalil 'ala Mukhtashar Khalil dan Hidayat as-Salik ila Aqrab al-Masalik fi Furu` al-Fiqh al-Maliki).
Selain Syekh Ba’ilisy, ulama kita kelahiran Banten Pulau Jawa, yang terkenal sebagai ulama dan penulis yang produktif dengan banyak karangannya yaitu Punggawa Ulama Hijaz, an-Nawawi ats-Tsani, Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi turut menulis syarah dari kitab Maulid al-Barzanji yang diberi judul Madarij ash-Shu’ud ila Iktisa’ al-Buruud.
Begitu juga dari salah satu cucu Sayyid Ja'far al-Barzanji yang bernama sama dengan kakeknya yaitu Sayyid Ja’far bin Sayyid Isma’il bin Sayyid Zainal ‘Abidin bin Sayyid Muhammad al-Hadi bin Sayyid Zain al-Barzanji, telah menulis syarah dari kitab Maulid al-Barzanji tersebut yang diberi judul al-Kaukab al-Anwar ‘ala ‘Iqd al-Jauhar fi Maulid an-Nabiy al-Azhar. Sayyid Ja'far ini juga adalah seorang ulama besar keluaran al-Azhar asy-Syarif. Beliau juga merupakan seorang Mufti Syafi`iyyah. Karangan-karangan beliau banyak, diantaranya; Syawahid al-Ghufran ‘ala Jaliy al-Ahzan fi Fadhail Ramadhan, Mashabih al-Ghurar ‘ala Jaliy al-Kadar dan Taj al-Ibtihaj ‘ala Dhau’ al-Wahhaj fi Isra’ wa al-Mi’raj. Beliau juga telah menulis sebuah manaqib yang menceritakan perjalanan hidup dan ketinggian kakeknya Sayyid Ja'far al-Barzanji dengan judul ar-Raudh al-‘Athar fi Manaqib as-Sayyid Ja’far.
Sayyid Ja'far al-Barzanji, selain dikenal sebagai mufti, beliau juga menjadi khatib di Masjid Nabawi dan mengajar di masjid yang mulia tersebut. Beliau terkenal bukan saja karena ilmu, akhlak dan takwanya, tapi juga dengan kekeramatan dan kemakbulan doanya. Penduduk Madinah sering meminta beliau berdoa untuk hujan pada musim-musim kemarau.
Diceritakan bahwa satu ketika di musim kemarau, di saat beliau sedang menyampaikan khutbah Jum’at, seseorang meminta beliau beristisqa’ (memohon hujan). Maka dalam khutbahnya itu, beliau pun berdoa memohon hujan, dengan serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya hingga seminggu lamanya, persis sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Menyaksikan peristiwa tersebut, maka sebagian ulama pada zaman itu telah memuji beliau dengan bait-bait syair yang berbunyi:
“Dahulu al-Faruuq dengan al-‘Abbas beristisqa’ memohon hujan
Dan kami dengan Ja’far pula beristisqa’ memohon hujan
Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhan
Dan ini wasilah kami seorang Imam yang ‘arif.”
Sayyid Ja'far al-Barzanji wafat di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi’, tepatnya di sebelah bawah maqam nenek moyang beliau dari kalangan anak-anak perempuan Rasulullah Saw.
Sungguh karya-karya Sayyid Ja'far telah membawa umat untuk selalu mengingat Rasulullah Saw. Menjadikan umat lebih mencintai Rasulullah Saw. Menenggelamkan umat dalam lautan rindu kepada Rasulullah Saw. Setiap kali karangannya dibaca, sholawat dan salam selalu terlantunkan atas Baginda Nabi Agung Muhammad Saw.
Kegigihan Sayyid Ja’far dalam Menuntut Ilmu
Semasa kecilnya beliau telah belajar al-Quran dari Syeikh Ismail al-Yamani, dan belajar tajwid serta memperbaiki bacaan dengan Syeikh Yusof as-Su’idi dan Syeikh Syamsuddin al-Misri.
Diantara guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariat adalah:
·         Sayyid Abdul Karim Haidar al-Barzanji
·         Syeikh Yusuf al-Kurdi
·         Sayyid Athiyatullah al-Hindi.
Beliau kemudian berhijrah dan menetap di Makkah selama lima tahun. Di sana beliau belajar kepada para ulama besar, diantaranya:
·         Syeikh Athallah ibn Ahmad al-Azhari
·         Syeikh Abdul Wahab ath-Thanthowi al-Ahmadi
·         Syeikh Ahmad al-Asybuli
Beliau juga telah mendapatkan ijazah dari para ulama besar, diantaranya:
·         Syeikh Muhammad ath-Thoyib al-Fasi
·         Sayyid Muhammad ath-Thobari
·         Syeikh Muhammad ibn Hasan al-‘Ajimi
·         Sayyid Musthofa al-Bakri
·         Syeikh Abdullah asy-Syubrawi al-Misri
Penguasaannya dalam Ilmu Agama
Beliau banyak menguasai cabang-cabang ilmu agama diantaranya ialah Shorof, Nahwu, Manthiq, Ma’ani, Bayan, Adab, Fiqh, Ushul Fiqh, Faraidh, Hisab, Ushuluddin, Hadits, Ushul Hadits, Tafsir, Hikmah, Handasah, ‘Arudh, Kalam, Lughat, Sirah, Qiraat, Suluk, Tasawwuf, Kutub Ahkam, Rijal, Mustholahul Hadits.
Karya-karya Beliau
Karangan beliau cukup banyak diantaranya adalah:
·         Al-Birr al-‘Ajil bi Ijabat asy-Syeikh Muhammad al-Ghafil
·         Jaliyat al-Kadr bi Asmai Ashshab Sayyid al-Malaik wa al-Basyar
·         Jaliyat al-Kurb wa al-Ahadiyyin bi Asma’ Sayyid al-‘Ajam wa al-‘Arab fi Asma’ al-Badriyyin
·         Al-Lujjainiy ad-Daniy fi Manaqib asy-Syeikh Abdil Qadir al-Jailaniy
·         Ar-Raudh al-Mu’thar fi Maa Yuhaddi as-Sayyid Muhammad min al-Asy’al
·         Asy-Syiqaq al-Atrijiyyah fi Manaqib al-Asyraf al-Barzanjiyyah
·         Ath-Thawali’ al-As’adiyyah min al-Mathali’ al-Masyriqiyyah
·         Al-‘Ariyn li Asma’ ash-Shabat al-Badriyyin
·         Fath ar-Rahman ‘ala Ajwibat as-Sayyid Ramdhan
·         Al-Faidh al-Lathif bi Ijabat Naib as-Sar’ asy-Syarif
·         Nuhudh al-Laits li Jawab Abi al-Ghaits
·         ‘Iqd al-Jauhar fi Maulid an-Nabiyyi al-Azhar (Maulid al-Barzanji).
Kemasyhuran Beliau
Beliau telah diakui banyak kalangan dan mendapat kedudukan yang dekat di sisi pembesar Makkah dan Madinah, serta para menteri Kerajaan Utsmaniah. Kemasyhuran dan kehebatan beliau telah menyebar ke seluruh pelosok dunia Islam. Karangan-karangan beliau telah  diterima dan dipuji oleh para ulama yang sezaman denganya sehingga  tersebarlah tulisan-tulisan beliau di kalangan para penuntut ilmu.
Sifat-sifat Beliau
Beliau mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun, zuhud, amat berpegang dengan al-Quran dan as-Sunnah, wara’, banyak berdzikir, senantiasa bertafakkur, mendahului dalam berbuat kebajikan, gemar bersedekah, dan sangat pemurah.
Penutup
Dari biografi singkat Sayyid Ja’far Al-Barzanji di atas, jelaslah bagi kita bahwa beliau bukanlah orang biasa. Bahkan beliau menjabat sebagai Mufti Madinah al-Munawwarah cukup lama yang mana hal ini menunjukkan akan ketinggian ilmu beliau dan kesalehan beliau.
Refferensi
Al-Kawakib al-Anwar Syarh al-Maulid an-Nabawiy, karangan Sayyid Ja’far ibn al-Barzanji (keturunan Sayyid Ja’far al-Barzanji) yang wafat pada tahun 1317 H/1899 M. Ditahqiq oleh Syeikh Nada Farj Darwisy, dan disimak oleh Institut Pengkajian Akademik Universitas  al-Azhar, cetakan Markaz ibn al-Athar li at-Turats, halaman 647-650.
- Kasyf az-Zunun ‘an Asam al-Kutub wa al-Funun, karangan Haji Khalifah, cetakan Dar al-Fikr, Beirut, tahun 1999 M, bab jim “Ja’far”, jilid 5, halaman 211.
Al-Asybah wa an-Nadzair, karangan al-Imam Jalaluddin as-Suyuthiy, cetakan ketiga Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, tahun 2005 M, jilid 2, halaman 225.
Haul Ihtifaal bi Dzikra al-Maulid an-Nabawiy asy-Syarif, karangan Prof. Dr. al-Muhaddits al-‘Alim al-‘Allamah as-Sayyid Muhammad bin ‘Alwi bin ‘Abbas al-Maliki, cetakan al-Fithrah, Surabaya, halaman 99.

COMMENTS

BLOGGER

Baca Juga

Daarul Hijrah Store

Name

1 Syawal,1,2015,1,Abu Nawas,1,adab,1,adhiyaul laami,1,adhiyaul lami,1,adverbial clause,1,ahlussunnah wal jamaah,2,akhirat,1,Akhlaq,14,akhlaq lil banin,2,al quran,1,Alam Semesta,1,amal shaleh,1,android,33,Android Code,2,anwarun nafisah,1,apk,10,apk android,1,apk free,1,aplikasi,15,aplikasi islam,5,Aqidah,2,arabic font,1,arbain nawawi,1,artikel,5,asmaul husna,2,asus zenfone 5,1,asybah wan nadzhoir,1,attack,1,azab,1,Bahaya Alkohol,1,barzanji,2,berbicara ketika makan,1,Berita Islam,1,Bid`ah,1,Biografi ulama,1,bulan,1,bulughul maram,1,burdah,3,Cabri,1,Cara Mendidik Anak,1,Ceramah,1,cinta,1,Cinta dan Sayang Anak,1,cinta rasul,1,Computer Science,1,conjuction,1,curhat,1,daarul hijrah,1,Dakwah,1,Dakwah islam papua,1,dalailul khairat,1,Darah,1,Design,1,dhstore,1,dictionary of terms,1,Dimensi Tiga,1,doa,3,doa anak,1,doa droid,1,Download APK,1,dunia,1,dzikir pagi petang,1,Ebook Gratis,1,english,1,fathul izar,1,Festival Film Santri 2017,1,fiqih,2,fisika,2,flashing,1,font arab,1,free apk,1,gerhana matahari total,1,getJsonArray,1,getJsonObject,1,global positioning system,1,gombal,1,google translate,1,gps,1,Habib Sholeh Al-Hamid,1,Hadits,3,hadrah,2,hadrah basaudan,2,haidh,1,hari kemenangan,1,hari raya,1,Haul Tanggul,1,haversine,1,hidup,1,Hijrah Nabi,1,hikmah,5,hikmah-hikmah,2,hizb,1,hizib,2,hukum islam,2,hukum maulid,1,Ibadah,1,idul fitru,1,ielts word,2,ilmu alam,1,ilmu sosial,1,Ilmua Muslim,1,imam nawawi,1,imam syafii,1,install ulang asus,1,islam,15,islam nusantara,1,islam rahmatan lil `alamin,1,israel,1,Istri,1,jilbab,1,json,1,Kajian,1,kaligrafi,1,kampung inggris,3,kamus apa aja,1,kediri,1,keluarga bahagia,1,Kembali Kepada Al-Quran dan Hadits,1,khutbah,1,Khutbah Jumat,1,kimia,1,kisah,2,Kisah Islam,1,kitab,1,kitab dalail,1,koleksi doa,1,koleksi doa komplit,1,koleksi hadits,1,Komputer,1,komunikasi data,1,konsultasi syariah,1,Kuliah,1,lbs,1,Lirik Qasidah,1,localhost,1,location based service,1,Majelis Ulama Indonesia,1,makalah,1,malaikat,1,Man Ana,1,Marhaban Yaa Syahra Ramadhan,1,marshmallow,1,masjid,1,Masjidil Haram,1,matahari,1,matematika,3,maulid nabi,4,modul,1,MP3 Kajian,1,muslim,1,nabi,1,nama,1,nasyid,1,news,4,nikah,2,Office,1,Others,2,palestin,1,panjang umur,1,pantun,1,papua,1,pare,2,pare maps,1,Pejuang Muslim,1,Pelajar Indonesia,1,pelajaran,1,Pemberantasan PKI,1,Pemrograman,1,Pendekar Muslim,1,Pendidikan Anak,1,Penyakit Hati,1,Pernikahan,1,play store,1,Pocket Monster,1,Pokemon GO,1,Profil,1,programatically,1,puisi,1,puzzle,1,qasidah,4,radio islam,1,ramadhan,1,rasul,1,rasulullah,2,ratib,2,rawi,3,reinstall,1,rejeki,1,Retorika,1,rindu,1,risalah amaliyah,1,sakit,1,sastra,1,Science,1,sd,1,sedekah,1,sekolah,1,Seks,1,selamat,1,sexs islami,1,shalat,1,shalat gerhana,2,shalat kusuf,2,Shalat Tarawih,1,shalawat,2,Shalawat Dustur,1,Shalawat Manshub,1,sharing,1,sifat para nabi,1,simthud duror,2,Sistem Digital,1,skripsi,1,sma,1,SMAN 3 Semarang,1,smp,1,SNMPTN 2016,1,software,3,SPBE,1,SPLP,1,Suami,1,sufi,1,Sunnah,1,surah muhammad,2,syaikh busyiri,1,Syaikh Kholil Bangkalan,1,Tafsir,5,tashawwuf,1,Tauhid,1,Tazkiyatun Nufus,1,terjamah azab,1,thaharah,1,Tokoh,1,tolak bala,1,tolong menolong,1,tools,1,tutorial,2,umum,1,unzip,1,ushul fiqih,1,uswatun hasana,1,wallpaper masjid,1,wanita,2,wirid,3,words,1,wudhu,1,xampp,1,
ltr
item
Ichwanul Muslim: Rawi Barzanji dan Biografi Pengarangnya
Rawi Barzanji dan Biografi Pengarangnya
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRS8uO02TUgtWu1W-HRqXdJNeN28C1WdFYjUIkx50Owe6RXcnfpNfxl7saZF9PWG7rGlMZwYOLJG3iICimTYXWFNo837YgiWhjp4Gc7yj6oB9RiqSJBMEACw72vVN2CDX97RzXv2nfZvvv/s200/icon512.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRS8uO02TUgtWu1W-HRqXdJNeN28C1WdFYjUIkx50Owe6RXcnfpNfxl7saZF9PWG7rGlMZwYOLJG3iICimTYXWFNo837YgiWhjp4Gc7yj6oB9RiqSJBMEACw72vVN2CDX97RzXv2nfZvvv/s72-c/icon512.png
Ichwanul Muslim
https://blog.ichwanulmuslim.com/2015/09/rawi-barzanji-on-android.html
https://blog.ichwanulmuslim.com/
https://blog.ichwanulmuslim.com/
https://blog.ichwanulmuslim.com/2015/09/rawi-barzanji-on-android.html
true
3900629342483173867
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy